Verlaagd btw-tarief van 6% voor bouw van ‘centra voor leerlingenbegeleiding’ en ‘psycho-medisch-sociale centra’

Nieuws - 23/08/2016
-
Auteur(s): 
Christine Van Geel


Sinds 1 januari 2016 geldt het verlaagd btw-tarief van 6% ook voor het bouwen van ‘psycho-medisch-sociale centra’ (PMS) en van ‘centra voor leerlingenbegeleiding’ (CLB).
Het KB van 14 december 2015 heeft met ingang van 1 januari 2016 al een rubriek ‘XL. Schoolgebouwen’ toegevoegd aan ‘tabel A. Goederen en diensten onderworpen aan het tarief van 6%’ van de bijlage bij het Btw-KB nr. 20.
Deze rubriek krijgt nu een nieuwe naam, nl. ‘XL. Gebouwen bestemd voor onderwijs en leerlingenbegeleiding’.
Daardoor is het verlaagd btw-tarief van 6% sinds 1 januari 2016 van toepassing (KB van 3 augustus 2016):
op de leveringen van gebouwen, bestemd voor het school- of universitair onderwijs (dat op basis van art. 44, § 2, 4°, a), Btw-Wetboek is vrijgesteld), en op de vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van zakelijke rechten op zulke goederen (die niet overeenkomstig art. 44, § 3, 1°, Btw-Wetboek vrijgesteld zijn);
op de levering van gebouwen bestemd voor de ‘psycho-medisch-sociale centra’ en de ‘centra voor leerlingenbegeleiding’, die op grond van artikel 44, § 2, 2°, tweede lid, zesde streepje van het Btw-Wetboek zijn vrijgesteld, en op de vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van zakelijke rechten op zulke goederen die niet overeenkomstig artikel 44, § 3, 1° van het Btw-Wetboek zijn vrijgesteld;
op de onroerende werkzaamheden aan schoolgebouwen (in de zin van art. 19, § 2, tweede lid, Btw-Wetboek), met uitsluiting van de reiniging en de andere handelingen bedoeld in rubriek XXXI, § 3, 3° tot 6° van het Btw-KB nr. 20;
op de onroerende financieringshuur of onroerende leasing van de gebouwen bedoeld in de eerste twee puntjes van deze opsomming (art. 44, § 3, 2°, b), Btw-wetboek).
In werking
Het KB van 3 augustus 2016 treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2016.
Bron:Koninklijk besluit van 3 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de gebouwen voor leerlingenbegeleiding betreft, BS 19 augustus 2016.

Extra informatie:
- – Koninklijk besluit van 14 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, BS 15 december 2015.
- – KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, BS 31 juli 1970 (Btw-KB nr. 20 (tarieven)) (tabel A. Goederen en diensten onderworpen aan het tarief van 6%)
- – Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, PB.L. 347, 11 december 2006; err., PB.L. 335, 20 december 2007) (btw-richtlijn) (art. 98 en art. 99)Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving voor uw vzw?